Standartinės teisinių paslaugų sutarties sąlygos 

Advokatų kontoros TEMIDĖ R. Bradūnas, K. Kaklys ir partneriai advokatų, advokatų padėjėjų ir teisininkų pasirašomų teisinių paslaugų sutarčių standartinės sąlygos

Advokatų kontoros TEMIDĖ R. Bradūnas, K. Kaklys ir partneriai (toliau – Advokatų kontora TEMIDĖ) veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokatų kontorai TEMIDĖ priklausantys advokatai ir advokatų padėjėjai vadovaujasi Lietuvos advokatūros įstatymu, advokatų etikos kodeksu ir kitais Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuojančiais įstatymais. Visi kontorai priklausantys advokatai ir/ar advokato padėjėjai individualiai sudaro teisinių paslaugų sutartis ir yra atsakingi už jų vykdymą.

I. SĄVOKOS

Teisinių paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) – teisinių paslaugų sutartis, pasirašyta tarp Kliento ir Advokatų kontoros TEMIDĖ priklausančių advokatų ir/ar advokatų padėjėjų.

Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Advokatų kontoros TEMIDĖ priklausančių advokatų ir/ar advokatų padėjėjų paslaugomis ir yra Sutarties šalis.

Kontora – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta ir veikianti Advokatų kontora TEMIDĖ.

II. PASLAUGOS

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir advokato padėjėjai įsipareigoja klientams teikti teisines paslaugas. Klientas suteikia Advokatų kontoros TEMIDĖ konkrečiam advokatui ir/ar advokato padėjėjui, su kuriuo pasirašoma teisinių paslaugų sutartis, teisę imtis visų veiksmų, kurie jų manymu yra reikalingi pavedimo vykdymui, taip pat teismo procesinių dokumentų ir/ar kitų dokumentų gavimui ar teikimui.

Tais atvejais, kai Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ar advokato padėjėjai manys, kad reikia atsiklausti kliento, jie suteiks klientui teisę priimti sprendimus. Vykdydami kliento nurodymus, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai laikysis Lietuvos advokatų tarybos patvirtinto advokatų etikos kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų.

Klientų pavedimus vykdo tas Advokatų kontorai TEMIDĖ priklausantis advokatas ir/ar advokatų padėjėjas, su kuriuo Klientas yra pasirašęs teisinių paslaugų sutartį. Klientas suteikia įgaliojimus atlikti reikalingus pavedimus konkrečiam Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatui ir/ar advokato padėjėjui, su kuriuo yra pasirašoma teisinių paslaugų sutartis.

Klientas, individualiai pasirašydamas Sutartį su Advokatų kontorai TEMIDĖ priklausančiu advokatu ir/ar advokato padėjėju, įsipareigoja: (a) perduoti visą informaciją, kuri yra reikalinga Advokatų kontorai, teisinių paslaugų teikimui; (b) būti atsakingu už pateiktos teisinių paslaugų teikimui reikalingos informacijos teisingumą ir išsamumą; (c) klientas prisiima visą riziką, kuri yra susijusi su tuo, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami.

Klientas patvirtina, kad yra informuotas ir supranta, jog Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai, su kuriais pasirašoma teisinių paslaugų sutartis, nesuteikia jokių garantijų ar pažadų dėl kliento bylos baigties ir rezultatų.

Vykdydami kliento pavedimą, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai individualiai pasitikrina, ar nėra interesų konflikto su klientu bei nedelsiant informuoja klientą, jei tokių konfliktų yra.

III. DUOMENŲ APSAUGA

Klientas, su kuriuo pasirašoma Sutartis, yra informuojamas, kad sutarties vykdymo, teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo ir teisėto intereso pagrindu, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatas ir/ar advokato padėjėjas tvarkys kliento, kliento atstovų ir/ar kitų asmenų, kurie susiję su Kliento pavedimu, asmens duomenis tinkamų teisinių paslaugų suteikimo tikslu.

Teisinių paslaugų teikimo metu, advokatas ir/ar advokato padėjėjas gali gauti Kliento asmens duomenis tinkamam Sutarties įgyvendinimui, kurie, esant reikalingumui, gali būti perduodami fiziniams ar juridiniams asmenims. Klientas pasirašant Sutartį yra informuotas, kad turi teisę prašyti, kad Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatas ir/ar advokato padėjėjas, su kuriuo pasirašyta Sutartis, leistų susipažinti su jo tvarkomaisiais asmens duomenimis, gali prašyti juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą. Klientas, su kuriuo pasirašyta Sutartis, turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, turi teisę į duomenų perkeliamumą bei gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi iki Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai. Klientui yra žinoma, kad nepateikus savo asmens duomenų, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatas ir/ar advokato padėjėjas negalės teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti teisinių paslaugų visa apimtimi.

IV. KONFIDENCIALUMAS

Visa informacija ir duomenys, kurie buvo gauti iš kliento arba apie klientą, yra laikomi konfidencialia informacija. Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai visapusiškai įsipareigoja užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai, negali užtikrinti informacijos, kuri bus perduodama elektroniniu paštu ar kitokiu išoriniu būdu, konfidencialumo.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai ir Klientas susitaria, kad neatskleis tretiesiems asmenims asmeniniuose pokalbiuose sužinotos informacijos.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai pasilieka teisę atskleisti konfidencialią informaciją, kai: (a) informacija turi būti atskleista vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais; (b) informaciją reikia atskleisti siekiant apsaugoti kliento teises ir interesus; (c) yra būtina nustatyti Kliento duomenis, ar išieškoti atlygį iš Kliento; (d) informaciją reikia atskleisti siekiant apginti Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatus ir/ar advokato padėjėjus nuo iškelto ieškinio ar kaltinimų atlikus neteisėtą veiką; (e) klientas pateikia raštišką ar žodinį sutikimą atskleisti konfidencialią informaciją.

V. PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA

Vykdydami kliento pavedimą, pagal pasirašytą teisinių paslaugų sutartį, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai turi teisę prašyti kliento suteikti informaciją, reikalingą nustatyti kliento tapatybę, atlikti nuosavybės struktūros patikrinimą, ar gauti informaciją tiek iš Kliento, tiek iš informacinių bazių duomenis, apie galutinius naudos gavėjus. Klientui yra žinoma, kad visi advokatai ir/ar advokato padėjėjai privalo laikytis galiojančių̨ reikalavimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, todėl advokatas ar advokato padėjėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo informuoti atitinkamas institucijas apie tam tikras operacijas grynaisiais pinigais ar galimai su pinigų plovimu susijusias operacijas.

VI. HONORARAS

Kliento mokamo teisinio atlyginimo dydis Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatams ir/ar advokato padėjėjams yra aptariamas individualiai pasirašomoje Sutartyje, kuris priklauso nuo teiktinų teisinių paslaugų apimties ir pobūdžio; bylos sudėtingumo; teisininko kvalifikacijos ir patirties; kliento finansinės padėties; kitų reikšmingų aplinkybių. Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai, atlikdami Kliento pavedimą pagal pasirašytą teisinių paslaugų Sutartį, gali prašyti Kliento apmokėti papildomas išlaidas, tokias kaip žyminis mokestis, ekspertizės, duomenų gavimas ar kt.

Klientas įsipareigoja sumokėti advokatui ar advokato padėjėjui honorarą, numatytą sutartyje už suteiktas teisines paslaugas. Kai advokatas ar advokato padėjėjas yra PVM mokėtojas, prie aptarto honoraro yra pridedamas PVM. Honoraras individualiai aptariamas kiekvienoje su Advokatų kontoros TEMIDĖ advokato ir/ar advokato padėjėju Sutartyje. Vykdant Sutartį, Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai turi teisę keisti nurodytus honorarus, apie tai prieš vieną mėnesį informuojant Klientą raštu, o Klientas, nesutikdamas su nauju honoraro dydžiu, turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai pilnai atsiskaitęs už jau atliktus darbus.

VII. AUTORIŲ TEISĖS

Autorių teisės, vykdant teisinių paslaugų Sutartį, priklauso Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatams ir/ar advokato padėjėjams ir negali būti naudojamos trečiųjų šalių. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, sukurtos Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų, atliekant kliento pavedimą pagal Sutartį, neperduodamos ir išlieka Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų nuosavybe.

VIII. ATSAKOMYBĖ

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai neprisiima atsakomybės už klientui padarytą žalą, atsiradusią individualiai pasirašytos sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų, kurie yra pasirašę teisinių paslaugų Sutartį su Klientu, tyčinės veikos ar didelio neatsargumo.

Kiekvieno individuliai Sutartį pasirašiusio Advokatų kontoros TEMIDĖ advokato ir/ar advokato padėjėjo atsakomybė yra ribota ir negali būti didesnė nei suma, kuri buvo sumokėta konkrečiam Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatui ir/ar advokato padėjėjui pagal pasirašytą Sutartį.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kylančius dėl mokesčių taikymo klientui ar rizikos, kad bus pritaikyti mokesčiai, atsiradę dėl Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų suteiktų paslaugų

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir advokato padėjėjai neprisiima atsakomybės dėl netiesioginių nuostolių atsiradimo, įskaitant turto, duomenų, reputacijos netekimą, negautų pajamų ir pan.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai neprisiima atsakomybės už kitų specialistų negu Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir advokato padėjėjų suteiktų paslaugų, pagal pasirašytas Sutartis, kai klientas sutiko dėl tokių paslaugų gavimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

Standartinėmis sąlygomis taip pat gali vadovautis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai teikia paslaugas Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų vardu.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir advokato padėjėjai pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo metu atsiradus nurodytoms aplinkybėms: (a) jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje; (b) Klientas reikalauja atlikti neetiškus ar neracionalius veiksmus arba verčia imtis neteisėtų priemonių bei būdų, kai šie prieštarauja LR Advokatūros bei kitiems LR įstatymams, įstatymų lydimiems aktams bei teisėtai priimtoms ir galiojančioms žinybų taisyklėms; (c) Klientas ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo termino sumokėti pagal Sutartį neatlieka mokėjimų; (d) kai Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų, pasirašiusių Sutartį su Klientu, pozicija dėl atliekamo darbo pagal Sutartį iš esmės skiriasi; (e) Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatai ir/ar advokato padėjėjai nustato, kad klientas pasinaudojo Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų paslaugomis, siekdamas įvykdyti neteisėtą veiką; (f) Klientas nebendradarbiauja su Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatais ir/ar advokato padėjėjais, atliekant kliento pavedimą; (g) Klientas nesilaiko Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar advokato padėjėjų patarimų.

Kliento ir Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatams ir advokato padėjėjams tarpusavio santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, susijusios su teisinių paslaugų sutartimi arba kylančios dėl sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos advokatūroje arba teisme, pagal Advokatų kontoros registracijos vietą.

Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar padėjėjų pasirašytoms teisinių paslaugų sutartims su klientais taikomos šios standartinės sąlygos, jeigu individualioje teisinių paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

Šios standartinės sąlygos taip pat taikomos ir Klientams, kurie nėra pasirašę Sutarties, tačiau naudojasi Advokatų kontoros TEMIDĖ advokatų ir/ar padėjėjų paslaugomis ir yra patvirtinę pavedimą įprastu ar elektroniniu būdu.