Antikorupcinis ekspertinis atitikties vertinimas

Korupcija gali pakenkti bet kokios įmonės reputacijai, paveikti viešojo sektoriaus organizacijos (valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių) bei verslo kompanijos veiklos rezultatus, sukelti didelių finansinių nuostolių, mažinti visuomenės ir klientų pasitikėjimą, bloginti nacionalinį ir tarptautinį investicinį klimatą, iškraipyti konkurenciją, tiesiogiai paveikti viešųjų bei verslo paslaugų teikimą. Tarptautinių organizacijų (JTO, EBPO ir kt.) priimtos konvencijos įpareigoja viešojo bei privataus sektoriaus organizacijas imtis priemonių dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose bei kovoti su įvairiomis korupcijos pasireiškimo formomis kuriant skaidrumo ir antikorupcinės atitikties kultūrą.

Nacionaliniai antikorupciniai teisės aktai (LR korupcijos prevencijos įstatymas, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, LR lobistinės veiklos įstatymas, LR pranešėjų apsaugos įstatymas) įtvirtina viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų vadovų atsakomybę už antikorupcinės atitikties reikalavimų įgyvendinimo pažeidimus. Kad būtų lengviau laikytis teisinių reikalavimų ir skaidrumo (integrity) įsipareigojimų, gerai valdoma organizacija turėtų taikyti vidaus teisės aktais ir procedūromis paremtą antikorupcinės atitikties politiką. Korupcijos rizikos veiksnių aptikimas ir atsakas turėtų panaikinti nematomas korupcinio pobūdžio veikų zonas ir pažeidimus, sumažinti finansinių nuostolių tikimybę, užkardyti atitikties pažeidimus, apsaugoti nuo klientų ir piliečių pasitikėjimo praradimo bei žalos organizacijos reputacijai.

Advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkai turi sukaupę reikšmingą patirtį konsultuojant ir atliekant atitikties ekspertinį vertinimą bei rengiant vidaus teisės aktus korupcijos prevencijos srityje valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės ir savivaldybės valdomoms įmonėms bei kitoms viešojo sektoriaus organizacijoms, taip pat verslo asociacijoms ir bendrovėms.

Antikorupcinės atitikties ekspertinis vertinimas apima šias teisines paslaugas:

  • Konsultavimas dėl veiksmingų antikorupcinių priemonių diegimo organizacijos veiklos procesuose
  • Organizacijos esamos situacijos bei konteksto (išorės ir vidaus veiksnių) nustatymas ir dokumentuotos informacijos įvertinimas
  • Atotrūkio (GAP) analizė ir atitikties antikorupciniams - teisiniams reikalavimams įvertinimas
  • Korupcijos rizikos vertinimo atlikimas, korupcijos rizikos žemėlapio sudarymas ir korupcijos rizikos mažinimo veiksmų plano sudarymas
  • Privalomų vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašo sudarymas antikorupciniams reikalavimams įgyvendinti
  • Rekomendacijų teikimas dėl antikorupcinių nuostatų įgyvendinimo užtikrinimo organizacijos vidaus teisės aktuose
  • Organizacijos vidaus teisės aktų rengimas antikorupcinės politikos, korupcijos rizikos valdymo, pranešėjų apsaugos, interesų konfliktų valdymo, dovanų ir svetingumo, lobistinės veiklos, trečiųjų šalių (tiekėjų, klientų) detalaus (išsamaus) patikrinimo (due-dilligence), antikorupcinės atitikties vykdytojų pareigybių aprašymo ir kitose korupcijos prevencijos srityse
  • Organizacijos antikorupcinio elgesio standartų diegimas ir elgesio kodekso rengimas, darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymas ir mokymai
Į viršų